LEVERINGSVOORWAARDEN Shgoedt

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  • “Shgoedt” : Shgoedt te Uithoorn
    (KvK nr. 65881923)
  • “Opdrachtgever” : de partij die opdracht geeft
  • “Voorwaarden” : deze Algemene Leveringsvoorwaarden
    (artikel 1 tot en met 16)

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen
Shgoedt en de Opdrachtgever.
2. Door het geven van een opdracht wordt de Opdrachtgever geacht volledig in te
stemmen met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
3. Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever worden door Shgoedt hierbij
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Shgoedt behoudt het recht om deze leveringsvoorwaarden aan te passen, te wijzigen of op andere wijze te veranderen zonder daar mededeling van te doen naar de Opdrachtgever en het recht om deze actief toe te passen op al bestaande werkzaamheden en opdrachten.

Artikel 3 Vrijblijvendheid offertes

1. Alle offertes van Shgoedt zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk door
Shgoedt anders is aangegeven.
2. De in de offertes door Shgoedt vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is
vermeld.

Artikel 4 Concept / Wijziging in opdrachten / Intrekking van opdrachten

1. Vanaf het moment dat door Shgoedt aan de Opdrachtgever een aanbieding is
verstrekt waarin de kosten van een door Shgoedt (mede-)ontwikkeld concept worden
opgegeven, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om derden met betrekking tot de
uitvoering van dit concept te benaderen of derden op de hoogte te stellen van dit
concept.
2. Indien de Opdrachtgever in strijd met het bepaalde in het vorige lid handelt, zal hij een
boete aan Shgoedt zijn verschuldigd, welke gelijk is aan de in de aanbieding
genoemde prijs die met de uitvoering van het concept is gemoeid, zulks onverminderd
het recht van Shgoedt om volledige schadevergoeding te vorderen.
3. Indien de Opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen
anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Shgoedt
gerechtigd de leveringstermijn en/of het loon overeenkomstig aan te passen of de
opdracht alsnog te weigeren.
4. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is hij betaling
van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede vergoeding van
alle door Shgoedt met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst redelijkerwijs
gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie, etc.).

Artikel 5 Geheimhouding Shgoedt

1. Shgoedt verplicht zich om al hetgeen zij in verband met de uitvoering van de
opdracht te weten komt over de Opdrachtgever en zijn producten, diensten of klanten
geheim te houden.
2. Shgoedt legt de geheimhoudingsplicht op aan haar werknemers en aan door
Shgoedt ingeschakelde derden.
3. In het belang van de Wet of de Staat kan geen beroep worden gedaan op de
geheimhouding zoals bepaald in dit artikel.
4. Het in de voorgaande leden bepaalde blijft ook na beëindiging van de overeenkomst
van kracht.

Artikel 6 Uitvoeringstermijn van een opdracht

1. Termijnen voor de uitvoering van een opdracht zijn niet fataal.
2. Alle door Shgoedt genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond
van de gegevens die bij het aangaan van de opdracht aan Shgoedt bekend waren.
3. Overschrijding van termijnen brengt Shgoedt niet in verzuim. Indien overschrijding
dreigt, zullen Shgoedt en de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 7 Betaling

1. Betaling door de Opdrachtgever aan Shgoedt dient te geschieden binnen dertig (30)
dagen na factuurdatum en wel door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een
door Shgoedt op te geven bankrekeningnummer.
2. Indien de Opdrachtgever met een betaling aan Shgoedt tekort schiet, dan is de
Opdrachtgever – zonder dat daartoe ingebrekestelling of sommatie is vereist – in
verzuim.
3. De Opdrachtgever is aan Shgoedt  twaalf procent (12,0%) contractuele rente verschuldigd over de tijd dat
de Opdrachtgever met een betaling in verzuim is geweest, tenzij tussen partijen
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Bij niet tijdige betaling door de Opdrachtgever aan Shgoedt, komen de door
Shgoedt gemaakte buitengerechtelijke (incasso-)kosten te fixeren op het tarief van de
Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € honderdenvijfentwintig (125,-) voor rekening van de
Opdrachtgever.
5. Aan de Opdrachtgever is verrekening niet toegestaan.
6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen
die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat voldoening betrekking
heeft op een latere datum.
7. Reclames omtrent de factuur moeten binnen zeven dagen na factuurdatum per
aangetekende brief met ontvangstbevestiging bij Shgoedt zijn ingediend. Na
vernoemde termijn van zeven dagen worden klachten niet meer in behandeling
genomen en heeft de Opdrachtgever zijn recht verwerkt. Reclames schorten de
betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 8 Kredietbeperking

Shgoedt is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 12% in rekening te
brengen, welke niet is verschuldigd bij een betaling binnen dertig (30) dagen na
factuurdatum.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom en know-how

1. Shgoedt behoudt zich het eigendom voor van door haar geleverde of te leveren zaken
zolang de samenwerking voortduurt of totdat volledig aan haar zullen zijn voldaan:
a. de door de Opdrachtgever verschuldigde prestaties voor alle krachtens de
overeenkomst geleverde of te leveren zaken als ook krachtens zodanige overeenkomst
verrichte of te verrichten werkzaamheden;
b. vorderingen wegens tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van de
overeenkomst.
2. Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten en daaraan gerelateerde
rechten op de resultaten van de werkzaamheden die Shgoedt in opdracht van de
Opdrachtgever verricht, berusten bij Shgoedt. Voor zover aan het verkrijgen van
voornoemde intellectuele eigendomsrechten formaliteiten zijn verbonden, zal
uitsluitend Shgoedt die kunnen doen verrichten. Shgoedt verleent de
Opdrachtgever het niet-exclusieve recht de resultaten eenmaal te gebruiken voor het
doel waarvoor deze aan de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. De
Opdrachtgever is niet gerechtigd de resultaten te verveelvoudigen, te wijzigen of
andere handelingen te verrichten dan die handelingen die uitdrukkelijk zijn
overeengekomen.
3. De Opdrachtgever garandeert dat de door hem in het kader van de uitvoering van de
opdracht aan Shgoedt ter beschikking gestelde materialen, gegevens, inhoud en
mededelingen etc. geen inbreuk maken op wettelijke voorschriften noch op
beschermende rechten van derden en vrijwaart Shgoedt voor de aanspraken ter zake
van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die
uit het gebruik van die materialen, gegevens etc., door Shgoedt voortvloeien.
4. Vanaf het moment dat de werkzaamheden/diensten zijn verricht, zijn – tenzij partijen
vooraf uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen – de restanten materialen, gegevens
etc. welke door de Opdrachtgever aan Shgoedt zijn geleverd, zonder dat daartoe
enige handeling is vereist, eigendom van Shgoedt geworden.
5. Indien enige zaak in gevolge lid 1 of lid 2 aan Shgoedt toekomt, kan de Opdrachtgever
daarover uitsluitend beschikken in het kader van normale bedrijfsuitoefening. De
Opdrachtgever mag echter deze zaak niet in eigendom overdragen of in pand geven of
anderszins met een beperkt recht bezwaren. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de
zaken of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens
aan derden te openbaren, tenzij Shgoedt hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk
toestemming geeft.
6. Bij overtreding van het in lid 2 en lid 5 bepaalde, is Opdrachtgever voor iedere
overtreding een boete verschuldigd van € 4.538,– onverminderd het recht van
Shgoedt op volledige schadevergoeding.
7. Indien de Opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de prestaties als bedoeld in lid 1,
is Shgoedt gerechtigd de zaken die aan haar toebehoren zelf, voor rekening van de
Opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De
Opdrachtgever verleent Shgoedt reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om
daartoe de bij of voor de Opdrachtgever in
gebruik zijnde opstallen, terreinen etc. te (doen) betreden.
8. De Opdrachtgever geeft hierbij aan Shgoedt in pand, die deze verpanding aanvaardt,
alle zaken, waarvan de Opdrachtgever (mede-) eigenaar wordt door zaaksvorming,
natrekking, vermenging/versmelting met de door Shgoedt geleverde en/of te leveren
zaken tot zekerheid van al hetgeen Shgoedt te eniger tijd van de Opdrachtgever te
vorderen heeft of zal hebben.
9. Wanneer de Opdrachtgever wenst de samenwerking te beëindigen of de eigendomsrechten van al hetgeen terug wenst te krijgen, zal Shgoedt alle door Shgoedt geleverde zaken en een EEP-code verstrekken na betaling van de verplichte som van € 150,– exclusief BTW en reeds verschuldigde facturen. Shgoedt neemt afstand van alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid met betrekking tot het domein van de Opdrachtgever en de reeds geleverde producten en/of diensten.
De terminatie aanvraag dient verstuurd te worden schriftelijk of digitaal en moet vermelden:
a. dagtekening
b. terminatie datum (minimaal 14 dagen na dagtekening)
c. (digitale) ondertekening

Artikel 10 Zekerheid

1. Indien er goede grond bestaat aan te nemen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen
niet stipt zal nakomen, is de Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Shgoedt
terstond genoegzame en in de door Shgoedt gewenste vorm zekerheid te stellen en
deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de
Opdrachtgever daaraan niet heeft voldaan, is Shgoedt gerechtigd nakoming van haar
verplichtingen op te schorten.
2. Indien de Opdrachtgever aan een verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen tien dagen na
een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn
verplichtingen direct opeisbaar.

Artikel 11 Onderzoeksplicht, klachten, verjaring en nakoming

1. De Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de
zaken aan de overeenkomst beantwoorden. De Opdrachtgever dient Shgoedt zo
spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na aflevering van
de zaken, schriftelijk en gemotiveerd kennis te hebben gegeven van de klachten (onder
nauwkeurige opgave van de aard en de grond).
2. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat
de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren in ieder geval door
verloop van 1 jaar na aflevering.
3. Beantwoordt het geleverde niet aan de overeenkomst dan is Shgoedt te harer keuze
slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging van de
afgeleverde zaak, tenzij het verzuim niet herstelbaar of vervangbaar is.
4. Het recht op reclame van de Opdrachtgever vervalt indien de Opdrachtgever het
gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen
bewerken en/of het geleverde (vervolgens) aan een derde heeft doorgeleverd.
Eventuele klachten c.q. reclame ontslaan de Opdrachtgever niet van zijn
betalingsverplichtingen jegens Shgoedt.
5. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van
diensten/werkzaamheden.

Artikel 12 Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens

Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren
en andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen. De handelsgebruiken
bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

Artikel 13 Ontbinding/opschorting

1. De vorderingen van Shgoedt op de Opdrachtgever zijn direct opeisbaar in de
navolgende gevallen:
a. na het sluiten van de overeenkomst aan Shgoedt ter kennis gekomen
omstandigheden, die Shgoedt goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever
niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. indien Shgoedt de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst heeft
gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel
onvoldoende is;
c. indien aan de Opdrachtgever surséance van betaling is verleend of de
Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, dan wel het faillissement van de
Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever in staat van faillissement is
verklaard.
2. In gevallen zoals bedoeld in lid 1 is Shgoedt bevoegd de verdere uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te
gaan, een en ander onverminderd het recht van Shgoedt om volledige
schadevergoeding te vorderen.
3. In gevallen van beëindiging van de samenwerking zoals beschreven in Artikel 9 paragraaf 9 wordt de Opdrachtgever door Shgoedt geacht aan alle facturen, vorderingen of andere financiële verplichtingen te voldoen.

Artikel 14 Beperking aansprakelijkheid

1. Eventuele aansprakelijkheid van Shgoedt is beperkt tot het bedrag van de door haar
verzekeraar gedane uitkering. Zulks voor zover de aansprakelijkheid van Shgoedt
door de verzekering van Shgoedt wordt gedekt en door de verzekeraar wordt
uitgekeerd.
2. Indien Shgoedt aansprakelijk is, maar deze aansprakelijkheid niet wordt gedekt door
haar verzekering, wordt de aansprakelijkheid van Shgoedt beperkt tot het door de
Opdrachtgever nog verschuldigde bedrag. Bij opdrachten met een langere looptijd dan
een half jaar wordt de aansprakelijkheid van Shgoedt beperkt tot het over de laatste
drie maanden door Opdrachtgever aan Shgoedt verschuldigde factuurbedrag.
3. Shgoedt is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door opzet of grove
schuld van haar werknemers.
4. Shgoedt is niet aansprakelijk voor elke vorm van schade voorkomend uit fouten van de door haar geleverde producten of software, welke geen intellectueel eigendom zijn van Shgoedt.

Artikel 15 Toepasselijk recht / bevoegde rechter

1. Op deze Algemene Voorwaarden en iedere daaruit voortvloeiende overeenkomst is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, waar partijen onderling niet uitkomen, worden (behoudens de
bevoegde Kantonrechter) in eerste aanleg gebracht voor de
Arrondissementsrechtbank in Amsterdam.

Artikel 16 Overige

1. Alle kennisgevingen, mededelingen, opzeggingen en dergelijke worden gedaan per
aangetekende brief met ontvangstbevestiging, dan wel per deurwaardersexploit.
2. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden geheel of deels niet rechtsgeldig
blijkt te zijn, tast zulks de rechtsgeldigheid van het restant van deze bepaling en deze
Leveringsvoorwaarden op geen enkele wijze aan, met dien verstande dat de ongeldige
bepaling zal worden vervangen door een bepaling
die zoveel mogelijk hetgeen met de oorspronkelijke bepaling werd beoogd, zal
benaderen.